Izvēlne
mySMART
Pasargā savu mobilo ierīci ar mySMART!
saplīsa
ekrāns
ierīci
nozaga
saplīsa
korpuss
uzlija
šķidrums

mySMART nosacījumi

mySMART mobilo ierīču apdrošināšanas noteikumi

Bieži uzdotie jautājumi

Pret ko nav apdrošinātas mobilās ierīces?
 • Pret bojājumiem un zaudējumiem, kas radušies pirms apdrošināšanas iegādes.
 • Ja mobilās ierīces lietotājs ir tīši nodarījis bojājumus ierīcei vai apzināti to izmantojis neatbilstoši ražotāja instrukcijām.
 • Pret bojājumiem, kas radušies no dabiskā nolietojuma (t.sk. ierīces virsmas skrāpējumi, noberzts korpusa krāsojums) un kas neietekmē tās darbību.
 • Pret bojājumiem, kas ir jānovērš garantijas ietvaros vai par kuriem ir atbildīgs mobilās ierīces ražotājs, pārdevējs, apkopes vai remontdarbu veicējs.
 • Pret jebkādiem iekšējiem bojājumiem, kas nav radušies no ārēju fizisku spēku (piemēram, trieciens, ūdens, uguns u. tml.) iedarbības.
 • Ja bojājumi ir saistīti ar iepriekš veiktiem nekvalitatīviem remontdarbiem ārpus šīs apdrošināšanas ietvariem.
 • Ja mobilo ierīci ir piesavinājusies persona, kam ierīce bija brīvprātīgi nodota lietošanā.
 • Ja par zādzību vai laupīšanu nekavējoties nav informēta policija un nav dots uzdevums mobilo sakaru operatoram bloķēt ierīces IMEI kodu.
Vai apdrošināšana ir spēkā, ja esmu mobilo ierīci atstājis bez uzraudzības?
Vienmēr centies paturēt mobilo ierīci savā redzeslokā un uzglabāt drošā vietā. Ja zādzības brīdī ierīce bez tiešas uzraudzības ir atradusies sabiedriskā vietā, piemēram, kafejnīcā uz galdiņa vai pludmalē, apdrošināšana nebūs spēkā. Savukārt, ja zādzība notikusi no slēgtas telpas, tad ir jābūt redzamām ielaušanās pazīmēm.
Vai apdrošināšana ir spēkā, mobilās ierīces pazaudēšanas gadījumā?
Nē, ierīces pazaudēšana, piemēram, aizmirstot taksometrā, nav apdrošināta.
Cik ilgi mobilā ierīce būs apdrošināta?
Apdrošināšana ir spēkā vienu gadu. Apdrošināšanas polisē būs norādīts, cik reižu tās darbības laikā nodrošināsim mobilās ierīces remontu. Kad šis reižu skaits būs sasniegts, polises darbība tiks pārtraukta.
Kā pārbaudīt, vai mana mobilā ierīce ir apdrošināta?
Apdrošināšanas polises darbības laiks ir norādīts polisē, ko saņēmi pa e-pastu vai ko vari apskatīt sadaļā "Manas ierīces". To vari pārbaudīt arī zvanot mySMART konsultantiem darbdienās no pulksten 9:00 līdz 18:00 pa tālruni +371 66 777 887.
Kurās valstīs ir spēkā mySMART apdrošināšana?
Apdrošināšana ir spēkā visā pasaulē. Izņemot, ja esi iegādājies apdrošināšanas segumu "Vienkāršais", kas ir spēkā tikai Baltijas valstīs.
Kas veiks mobilās ierīces remontu?
Tavas mobilās ierīces remontu vai nomaiņu veiks BALTA noteikts pilnvarots servisa centrs.
Kādos gadījumos mobilā ierīce tiks aizvietota?
Tavu mobilo ierīci aizvietosim ar jaunu vai atjaunotu, ja tā būs nozagta vai tās remonts būs dārgāks nekā aizvietošana.
Ko nozīmē mobilās ierīces aizvietošana?
Tas nozīmē, ka Tavas mobilās ierīces vietā Tev tiks izsniegta jauna vai atjaunota tāda pati vai tā paša modeļa ierīce. Ja servisa centra katalogā nebūs pieejama tā paša modeļa ierīce, Tu no kataloga varēsi izvēlēties jebkuru citu ierīci polisē norādītās apdrošinājuma summas ietvaros.
Vai, atkārtoti saplīstot mobilajai ierīcei, es varēšu vēlreiz pieteikt remontu vai nomaiņu?
Ja apdrošināšanas darbības laikā Tava mobilā ierīce atkārtoti saplīsīs un polisē noteiktais remonta reižu skaita ierobežojums nebūs sasniegts, nodrošināsim tās remontu. Tomēr pēc remonta reižu skaita ierobežojuma sasniegšanas vai mobilās ierīces nomaiņas, apdrošināšana polises darbība tiks izbeigta.
Vai man būs jāmaksā par mobilās ierīces remontu vai aizvietošanu?
 • Mēs segsim līdz 90% izmaksu. Tev būs jāmaksā 10%, taču ne mazāk kā 30 EUR no remonta vai mobilās ierīces nomaiņas izmaksām.
 • Līdzmaksājums Tev būs jāveic pirms servisa centrs uzsāks remontu vai pirms Tu saņemsi citu ierīci.
 • Ja apdrošināšanas pirkuma brīdī nepievienosi kvalitatīvas mobilās ierīces fotogrāfijas, tad pirmos trīs mēnešus Tavs līdzmaksājums būs lielāks.
 • Precīzu pašriska apmēru atradīsi savā apdrošināšanas polisē.
Kā es varu nogādāt mobilo ierīci servisa centrā?
Piesakot mobilās ierīces remontu pa tālruni, Tev piedāvās vairākus variantus, kā nogādāt ierīci servisa centrā, piemēram, nogādāt pašam personīgi, atstāt kādā no sadarbības partneru tirdzniecības vietām vai nosūtīt pa pastu. Tu varēsi izvēlēties sev ērtāko un izdevīgāko mobilās ierīces nodošanas vietu un laiku.
Vai mobilās ierīces garantija būs spēkā arī pēc remonta?
Jā, mobilās ierīces garantija būs spēkā arī pēc remonta, izņemot gadījumus, ja pirms remonta veikšanas vienosies par citiem nosacījumiem.
Kā rīkoties, ja mobilā ierīce ir bojāta vai saplīsusi?
 • Informē par to pēc iespējas ātrāk, taču ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc negadījuma. Zvani darbdienās no pulksten 9:00 līdz 18:00 pa tālruni +371 66 777 887.
 • Nosauc savu vārdu un uzvārdu, mobilās ierīces IMEI / sērijas numuru vai apdrošināšanas polises numuru.
 • Operators pārliecināsies, ka ierīces apdrošināšana ir spēkā, un piedāvās variantus, kā nogādāt bojāto ierīci uz servisu.
 • Ierīce ir jānogādā norādītajā servisa centrā 30 dienu laikā, pievienojot ierīces pirkuma dokumentu.
Kā rīkoties, ja mobilā ierīce ir nozagta?
 • 2 (divu) darbdienu laikā vai tiklīdz tas ir iespējams paziņo par to tiesībaizsardzības iestādēm.
 • 2 (divu) darbdienu laikā vai tiklīdz tas ir iespējams lūdz mobilo sakaru operatoru bloķēt Tavas ierīces IMEI kodu (attiecas tikai uz mobilajiem telefoniem).
 • 2 (divu) darbdienu laikā vai tiklīdz tas ir iespējams telefoniski paziņo par to mySMART, zvanot darbdienās no pulksten 9:00 līdz 18:00 pa tālruni +371 66 777 887.
 • 30 (trīsdesmit) dienu laikā nogādā ar negadījumu saistītos dokumentus, ieskaitot mobilās ierīces iegādes dokumentu (čeku, rēķinu) uz norādīto remonta uzņēmumu.
 • Par tālākajām darbībām Tevi informēs remonta uzņēmuma darbinieki.
Kas ir mobilās ierīces pirkuma dokuments?
Tas ir dokuments, piemēram, pirkuma čeks, pavadzīme vai rēķins, kas apliecina mobilās ierīces iegādi no reģistrēta komersanta. Dokumentā ir jābūt norādītam preces pārdevējam, Tavas mobilās ierīces unikālajam identifikācijas numuram (piemēram, IMEI numurs, sērijas numurs), darījuma laikam un summai.
Kā es varu atteikties no mySMART?
 • Tev ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas atteikties no šī apdrošināšanas līguma, neminot iemeslu. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Tev ir jāaizpilda un jāiesniedz pieteikums par lēmumu atteikties no šā līguma. To Tu vari izdarīt mySMART.eu sadaļā "Manas ierīces". Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, lūdzam savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu iesniegt pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
 • Tev ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji izbeigt apdrošināšanas līgumu, ja Tev vairs nepieder apdrošinātā ierīce. Lai izmantotu tiesības izbeigt līgumu, Tev mySMART.eu ir jāaizpilda un jāiesniedz pieteikums par līguma izbeigšanu. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā tiks ieturēti 25 % no polises cenas jeb apdrošināšanas prēmijas. Apdrošināšanas līgums zaudēs spēku līguma izbeigšanas pieteikuma nosūtīšanas brīdī.
Kā es varu pārtraukt maksāt par mySMART no savas norēķinu kartes?
Var pārtraukt maksāt par mySMART, izbeidzot līgumu. To var izdarīt mySMART.eu sadaļā "Manas ierīces". Skatīt jautājumu "Kā es varu atteikties no mySMART?" Šo pašu ierīci atkārtoti apdrošināt vairs nebūs iespējams.

Ja rodas jautājumi, raksti uz mysmart@balta.lv vai zvani mySMART konsultantiem darbdienās no pulksten 9:00 līdz 18:00 pa tālruni +371 66 777 887.
Kā sazināties ar mySMART?
Raksti uz mysmart@balta.lv vai zvani mySMART konsultantiem darbdienās no pulksten 9:00 līdz 18:00 pa tālruni +371 66 777 887.
Kādā valodā ir iespējama saziņa?
Visi līguma noteikumi, kā arī jebkura informācija, kas tiek sniegta pirms līguma noslēgšanas, ir latviešu valodā. Visos ar šo apdrošināšanu saistītos jautājumos ir iespējams sazināties latviešu valodā.
Piemērojamie tiesību akti un strīdu izskatīšana
Šo apdrošināšanu regulē Latvijas Republikas tiesību akti. Strīdu gadījumā, kas izriet no Tava noslēgtā apdrošināšanas līguma, vari vērsties ārpustiesas strīdu izskatīšanas iestādē – Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombudā (laa.lv) vai Latvijas Republikas tiesu iestādēs.

Atlīdzības pieteikšana

Piesaki ierīces remontu vai zādzību!
Zvani darbdienās no pulksten 9:00 līdz 18:00 pa tālruni:
 • +371 66 777 887
Nosauc polises vai mobilās ierīces datus!
Piesakot ierīces remontu nosauc savu vārdu un uzvārdu, mobilās ierīces IMEI / sērijas numuru vai apdrošināšanas polises numuru.
 • Polises numuru vari atrast mySMART apdrošināšanas polisē.
 • Mobilā telefona IMEI numuru vari atrast mySMART apdrošināšanas polisē vai ievadot telefonā rakstzīmju kombināciju *#06#.
 • Planšetdatora sērijas numuru vari atrast:
  • atverot ierīcē sadaļu "Iestatījumi" > "Par ierīci" > "Statuss";
  • uz ierīces iepakojuma;
  • atsevišķos gadījumos ierīces pirkuma vai garantijas dokumentos.
Uzrādi pirkuma čeku
Nogādājot mobilo ierīci servisā, atceries uzrādīt tās iegādes apliecinošu dokumentu (piemēram, pirkuma čeku, pavadzīmi vai rēķinu).